Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zakresu działania Sekcji Epidemiologii należy:

 1. Ocena sytuacji epidemiologicznej na terenie działania Powiatowej Stacji w zakresie występowania chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz zagrożeń związanych z ewentualnym atakiem bioterrorystycznym;
 2. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących chorób zakaźnych i zakażeń, weryfikacja rozpoznań klinicznych zgodnie z definicjami na potrzeby nadzoru epidemiologicznego oraz rejestrowanie ich w oparciu o mikrobiologicznie zweryfikowane rozpoznania;
 3. Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego w przypadku inwazyjnej choroby meningokowej, pneumokokowej i hemofilusowej oraz innych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;
 4. Prowadzenie działań w celu poprawy zgłaszalności i wirusolgicznej weryfikacji ostrych porażeń wiotkich, głównie u dzieci do 15 roku życia ( w tym zespołu Guillain – Barre i innych stanów chorobowych, przebiegających z ostrymi porażeniami wiotkimi) w związku z kontynuowaniem światowego programu eradykacji poliomyelitis;
 5. Realizacja zadań programu eliminacji odry ze zwróceniem szczególnej uwagi na serologiczne potwierdzenie rozpoznania;
 6. Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi w zakresie rejestracji zgłoszeń, i ognisk epidemiologicznych w systemie elektronicznym „ROE”,  prowadzenia analiz epidemiologicznych oraz przygotowywanie raportów statystycznych we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny;
 7. Prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach:
  • potwierdzania spełnienia wymagań higienicznych i sanitarnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą,
  • wydania opinii dotyczącej Programu dostosowania podmiotu leczniczego do wymagań zgodnie z przepisami o działalności leczniczej,
  • przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
 8. Nadzór bieżący nad stanem higieniczno-sanitarnym podmiotów wykonujących działalność leczniczą we współpracy z Zespołem Kontroli do spraw Zakażeń Szpitalnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
  • prowadzenie prawidłowych procesów dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego
  • i powierzchni oraz stosowanie preparatów zgodnie z przepisami dotyczącymi produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz zaleceniami producentów,
  • prowadzenie prawidłowych procesów sterylizacji,
  • prawidłowe przestrzeganie procedur sprzątania oraz postępowania z bielizną i odpadami w miejscu ich wytwarzania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązującym w tym zakresie,
  • prawidłowe stosowanie indywidualnych środków ochrony przez pracowników służby zdrowia oraz stosowanie procedur higienicznych ze szczególnym uwzględnieniem procedur mycia i dezynfekcji rąk oraz stosowania właściwych preparatów antyseptycznych;
 9. Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową ze zwróceniem uwagi na właściwą diagnostykę etiologiczną z uwzględnieniem wszystkich czynników etiologicznych, w ścisłej współpracy z Sekcją Żywności i Żywienia i Przedmiotów Użytku z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 10 stycznia 2007 r. opartych na Dyrektywie 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Współpraca w tym zakresie z Inspekcją Weterynaryjną;
 10. Nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych;
 11. Przechowywanie i dystrybucja szczepionek do realizacji szczepień obowiązkowych, z wykorzystaniem elektronicznego systemu nadzoru (ESNDS);
 12. Ocena stopnia uodpornienia populacji, na podstawie opracowanej sprawozdawczości;
 13. Rejestracja i analiza niepożądanych odczynów poszczepiennych zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie;
 14. Stała aktualizacja posiadanych procedur, algorytmów i wytycznych dotyczących postępowania w przypadku wystąpienia masowych zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne;
 15. Systematyczne przeglądy zgromadzonej w Powiatowej Stacji odzieży ochronnej i sprzętu w celu ewentualnej wymiany lub uzupełnienia;
 16. Pobieranie i przyjmowanie prób do badań laboratoryjnych pomiarów kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.