Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zakresu działania Sekcji Higieny Komunalnej należy:

 1. Nadzór nad warunkami higieny środowiska bytowania człowieka z uwzględnieniem czystości powietrza atmosferycznego, stanu sanitarnego urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, urządzeń służących do zaopatrywania ludzi w wodę oraz zakładów pracy i transportu osobowego;
 2. Interpretacja wyników badań oraz ocenę jakości zdrowotnej, stanu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia i ocenę jakości wody w kąpieliskach;
 3. Przygotowywanie projektów dokumentów związanych między innymi z:
  • zatwierdzaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego laboratoriów o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • wydawaniem okresowej oceny jakości wody, stwierdzającej przydatność wody do spożycia,
  • udzielanie zgody na odstępstwo od dopuszczalnych parametrów zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 466) oraz prowadzenie właściwych rejestrów w tym zakresie;
 4. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego wspomagającego Monitoring Jakości Sanitarnej Wody zgodnie z zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bieżące aktualizowanie bazy danych wody do spożycia w systemie Woda-Excel;
 5. Nadzór sanitarny nad chowaniem zwłok i szczątków ludzkich, ich przewozem, a także ekshumacją i miejscami chowania zmarłych;
 6. Pobieranie do badań laboratoryjnych próbek wody.