Przejdź do treści

Akty prawne

Akty prawne

STOSOWANE W DZIAŁALNOŚCI SEKCJI HIGIENY KOMUNALNEJ
/Aktualizacja: 07.01.2020r./
Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59)
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 82, poz. 927).

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203).

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2014r. w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2014 poz. 1474).

Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 38, poz. 362).

Ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.).
Ustawa z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.).
Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739).

Ustawa z dnia 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019r., poz. 1473).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.03.2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 283 i 284).

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75, poz. 405).

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).

 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. (Dz. U. Nr 52, poz. 315).

Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. 2004 Nr 136 poz. 1457).

 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.02.2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191).

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728).

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2015r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny (Dz. U. z 2015r., poz. 1116).

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.01.2015r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015r., poz. 110).

 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016r., poz. 108).

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010).
Ustawa z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 499 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz. 1395).

 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09. 2002r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną (Dz. U. Nr 161, poz. 1337).

 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161, poz. 1338).

 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. Nr 187, poz. 1565).

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 21, poz. 118).

Ustawa z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 734).

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010r, Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21, poz. 73).

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868).

 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. Nr 40, poz. 469).

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 238).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r. poz. 2166).

Ustawa z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019r., poz. 821 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2171).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r., poz. 181).

Ustawa z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1482 ze zm.).
Akty wykonawcze do ustawy:
 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015, poz. 2016).

Ustawa z dnia 06.03.2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r., poz. 1292 ze zm.).