Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zakresu działania Sekcji Higieny Pracy należy:

  1. Nadzór nad warunkami higieny środowiska pracy;
  2. Ocena narażenia zawodowego na stanowiskach pracy, a także podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania chorobom zawodowym;
  3. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej, przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi;
  4. Nadzór nad przestrzeganiem przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach obowiązków z tej ustawy oraz rozporządzenia Wspólnot Europejskich w niej wymienionych;
  5. Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
  6. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
  7. Nadzór nad przestrzeganiem ustawowego zakazu wytwarzania, przewozu i wprowadzania do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych.