Przejdź do treści

Akty prawne

Akty prawne

Higiena Pracy - ustawy i rozporządzenia

Poniżej podajemy wybrane tytuły ustaw i rozporządzeń, w których znajdują się m.in. wytyczne dotyczące różnych rejestrów, kart, spisów, formularzy itp. Przed skorzystaniem z linku proszę zapoznać się z informacją umieszczoną na stronie isap.sejm.gov.pl. Proszę pamiętać, że w przypadku rozporządzeń tekst ogłoszony nie zawiera zmian wynikających z aktów zmieniających.

 

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 z póź. zm.) Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 /Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy/
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 + akty zmieniające
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 + akty zmieniające
  • § 7 pkt. 2 - rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia
  • § 7 pkt. 14 - rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Dz.U. 2012 nr 0 poz. 890
  • § 4 ust. 1 - rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  • § 5 ust. 1 - rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  • załącznik 2- informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - pracodawca przekazuje te informacje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166
  • załącznik 1 - rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
  • załącznik 2 - karta badań i pomiarów czynników szkodliwych
 6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94
  • art. 221 § 2 - Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.
 7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322
  • Art. 15 ust. 1 - Osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie oraz osoba fizyczna lub prawna, która sprowadza taką mieszaninę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazują informację o takiej mieszaninie do Inspektora.
  • Art. 25 - Producent, importer oraz dalszy użytkownik są obowiązani ustanowić, prowadzić i aktualizować na bieżąco spis produkowanych, importowanych lub stosowanych substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1277/2005 z dnia 27.07.2005r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi.
  • ROZDZIAŁ IV DOSTARCZANIE INFORMACJI - art. 17, art. 18 oraz art. 19 - Informacje, o których mowa w art. 17 i 18, dostarcza się raz w roku przed dniem 15 lutego. Podmiot gospodarczy powiadamia również właściwe organy w wypadku, gdy żadne operacje nie miały miejsca.
 9. Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych Dz.U. 2007 nr 39 poz. 252 + akty zmieniające
  • Art. 22 ust 1. Produkt biobójczy oraz produkt biobójczy niskiego ryzyka, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają wpisowi do Rejestru Produktów Biobójczych.
  • ust 2. Rejestr Produktów Biobójczych prowadzi Prezes Urzędu.
  • www.urpl.gov.pl
  • www.urpl.gov.pl/pb-rejestr-produktow-biobojczych
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869 + akty zmieniające
  • Art. 235 § 1 Kodeksu pracy - Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.
  • § 22 - Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.
  • § 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
  • § 5. Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy wskazanego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 11 oraz do właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
  • § 3 ust. 2 - Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się niezwłocznie na formularzu określonym w przepisach, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika - dodatkowo w formie telefonicznej.
  • załącznik - wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1121 + akty zmieniające
  • załącznik nr 1 - wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej
  • załącznik nr 10 - zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej