Przejdź do treści

Akty prawne

Akty prawne

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek i lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019r., poz. 72);

 2. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 409 ze zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017r., poz. 1657);

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz, 69 z późn. zm);

 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019r., poz. 1148 ze zm);

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz, 67 z późn. zm);

 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm),

 8. Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1292 ze zm.);

 9. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59);

 10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.)

 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy PIS (Dz. U. Nr 36, poz. 203);