Przejdź do treści

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
- w poniedziałki w godz. 9.00 – 11.00

Skargi i wnioski na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim należy kierować do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków:
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz 267 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
Skargi i wnioski muszą zawierać:
  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
  • adres wnoszącego.
UWAGA: skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonimowe - pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie należy potwierdzić drogą pisemną w ciągu 14 dni. Skargi i wnioski zgłoszone telefonicznie bez potwierdzenia pisemnego, traktowane będą jako anonimowe.
Skargi i wnioski przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem, powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem w ciągu 14 dni.
Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie zgodnie z KPA w terminie miesiąca od dnia wpływu. W przypadku, gdy załatwienie skargi/wniosku nie jest możliwe w ustawowym terminie, skarżącemu przekazywana jest informacja o przesunięciu terminu ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. W razie potrzeby skarżący może być wezwany do przekazania dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku.