Przejdź do treści

Odwołania i zażalenia

Odwołania i zażalenia

Odwołanie:
  • przysługuje stronie od decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowiecki;
  • jest wnoszone do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim;
  • odwołanie trzeba wnieść w terminie 14 dni od wydania decyzji;
  • wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji; nie ma to jednak zastosowania, gdy:
    • decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
    • decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
Zażalenie:
  • to środek zaskarżania postanowień wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim;
  • służy tylko, gdy KPA tak stanowi, jeżeli przepis tego nie reguluje zażalenie nie przysługuje;
  • zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia bądź ogłoszenia postanowienia, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim;
  • wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.