Przejdź do treści

ARS, czyli jak dbać o miłość?

ARS, czyli jak dbać o miłość?

Profilaktyka uzależnień

Celem programu jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.
Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.
Program ma wzbudzić u młodzieży refleksję nad ważnymi dla nich wartościami. Jego oryginalnym założeniem jest otwarte i konsekwentne odwołanie się do powszechnie cenionej wartości w życiu jaką jest miłość i relacje międzyludzkie a mniej do dotychczas stosowanych motywów w rodzaju zdrowia jako takiego lub wolności jako takie.
Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” został wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych.
System rekomendacji działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji – Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Materiały programowe:
  • podręcznik dla koordynatora szkolnego z płytą CD zawierającą prezentację nt. programu
  • plakaty
  • broszury dla uczniów
  • ulotki dla uczniów
  • ulotki dla rodziców
  • kwestionariusze ankiety ewaluacyjnej
Więcej o programie:
https://gis.gov.pl/oswiata/ars-czyli-jak-dbac-o-milosc-nowoczesna-edukacja-dla-mlodziezy-ponadgimnazjalnej-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien/