Przejdź do treści

Substancje chemiczne

Substancje chemiczne

W przypadku wykorzystywania w działalności zawodowej substancji / mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem. Pracodawca ma również obowiązek poinformować pracownika o zagrożeniach, prawidłowym postępowaniu z chemikaliami i środkach ochrony. Poniżej zamieszczamy plik opisujący powyższe obowiązki oraz przykładowy wzór spisu, o którym mowa powyżej.