Przejdź do treści

Badania i pomiary

Badania i pomiary

Obowiązkiem pracodawcy w myśl obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest zdefiniowanie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy i wykonywanie badań i pomiarów stężeń i natężeń tych czynników w wymaganych przepisami prawa odstępach czasowych. Wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych, o których mowa powyżej, to nie jedyny obowiązek nałożony na pracodawcę w celu zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach pracy, na których stwierdza się występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Poniżej zamieszczamy poradnik dla pracodawców, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, zasady i tryb przeprowadzania badań i pomiarów, częstotliwość ich wykonywania.