Przejdź do treści

Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim informuje o rozpoczynającej się 24 kwietnia 2018r., kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z cyklu
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”
pod hasłem
„Substancje niebezpieczne pod kontrolą",
która realizowana będzie w latach 2018-2019.
Organizatorem kampanii w Polsce jest Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 22 623-36-77, 623-37-22. Wszelkie informacje dotyczące kampanii, a także materiały do pobrania dostępne będą są na stronie internetowej Instytutu oraz na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:
https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu
reprezentowanej w Polsce przez CIOP
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P26800185591407941038203&html_tresc_root_id=407&html_tresc_id=300003044&html_klucz=407&html_klucz_spis=
Kampania skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy. Kampania poświęcona będzie zwiększaniu świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Jej główne cele to:
 1. zwiększanie świadomości na temat znaczenia zapobiegania zagrożeniom związanym z substancjami niebezpiecznymi , w celu wyeliminowania powszechnych błędnych wyobrażeń na ten temat;
 2. propagowanie oceny ryzyka przez udzielanie informacji na temat praktycznych narzędzi i tworzenie okazji do wymiany dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wykluczenia lub zastępowania substancji niebezpiecznych w miejscu pracy
  • hierarchii środków zapobiegawczych (tj. przestrzegania hierarchii określonej w przepisach, tak aby zawsze wybierano najskuteczniejszy rodzaj środka);
 3. pogłębienie wiedzy o zagrożeniach związanych z narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy  przez wspieranie wymiany dobrych praktyk. EU-OSHA jest sygnatariuszem umowy, w której zobowiązała się do udziału w Planie działań UE na rzecz eliminacji substancji rakotwórczych;
 4. zwrócenie się ku grupom pracowników  o szczególnych potrzebach i podwyższonym stopniu ryzyka przez dostarczanie dostosowanych do konkretnych potrzeb informacji i przykładów dobrych praktyk. Ryzyko to może być zwiększone z powodu braku doświadczenia pracowników lub ich niedoinformowania, faktu, iż pracownicy są fizycznie mniej odporni lub że często zmieniają miejsca pracy bądź pracują w sektorach, w których świadomość problemu jest niewielka. Ryzyko może też być związane ze zwiększoną lub inną wrażliwością fizjologiczną (np. młodych stażystów, kobiet w porównaniu z mężczyznami itp.).
 5. pogłębienie znajomości obowiązujących już ram legislacyjnych, które chronią pracowników, a jednocześnie zwrócenie uwagi na rozwój polityki.
Ponadto w ramach kampanii odbędzie się kolejna edycja Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP. Tym samym Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zaprasza wszystkich pracodawców do składania wniosków.
Kluczowe daty
 • Otwarcie kampanii: kwiecień 2018
 • Europejski tydzień bezpieczeństwa i higieny pracy: październik 2018 i 2019
 • Forum Bezpieczne miejsce pracy – dobre praktyki: I kwartał 2019
 • Podsumowanie kampanii: listopad 2019
Zapraszamy wszystkich do udziału w kampanii, tak aby warunki pracy stale poprawiały się, a nasze społeczeństwo mogło się w przyszłości cieszyć dobrym zdrowiem na zasłużonej emeryturze.