Przejdź do treści

Palenie w miejscu pracy

Palenie w miejscu pracy

Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 957 z póź. zm.):
Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:
 1. na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 2. na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 3. na terenie uczelni;
 4. w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2;
 5. w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
 6. w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
 7. w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
 8. na przystankach komunikacji publicznej;
 9. w pomieszczeniach obiektów sportowych;
 10. w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
 11. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.”
Ponadto zgodnie z punktem 1a powyższego artykułu „właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej informacją o zakazie palenia”.

Natomiast zgodnie z punktami artykułu 5a. wymienionej ustawy
„1. Właściciel lub zarządzający może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 indywidualne pokoje w obiektach służących celom mieszkalnym.
1a. Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych w palarniach oraz innych miejscach wyznaczonych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości oraz w urzędach obsługujących tych ministrów, a także w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty. (…)
3. Właściciel lub zarządzający może wyznaczyć palarnię:
1) w domach pomocy społecznej lub domach spokojnej starości;
1a) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, z wyłączeniem oddziałów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia;
2) w hotelach;
3) w obiektach służących obsłudze podróżnych;
4) na terenie uczelni;
5) w pomieszczeniach zakładów pracy;
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych.”
Definicję palarni określono w art. 2 pkt 15 przedmiotowej ustawy. I tak „palarnia – wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, lub papierosów elektronicznych, zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń”.
Ustawa określa również kary za nie stosowanie się do ww. przepisów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
„Kto będąc właścicielem lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, wbrew przepisom art. 5 ust. 1a nie umieszcza informacji o zakazie palenia, podlega karze grzywny do 2000 zł. Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł.

Niezależny znak należy umieścić w jadalni / pomieszczeniu przeznaczonym do spożywania posiłków, co wynika z § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z poź. zm.) o treści „w jadalni należy umieścić w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie palenia tytoniu”.