Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej powoływane jako RODO.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim / Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 10, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe: grodzisk@psse.waw.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
mgr inż. Kamil Tokarski tel. 22 755 59 51 wew. 15, e-mail:  iod.grodzisk@psse.waw.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2019, poz. 59)

 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2019, poz. 1239 ze zm.)

 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.)

 4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2019, poz. 1225)

 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 2231)

 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2019, poz. 852 ze zm.)

 7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2019, poz. 706)

 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.)

 9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2019, poz. 1252 ze zm.)

 10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2019, poz. 1438 ze zm.)

 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

 12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz. U. z 2019, poz. 1120 ze zm.)

 13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2019, poz. 742)

 14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.)

 15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U. z 2019, poz. 1429)

 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843)

 

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych.
Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.