Przejdź do treści

Komunikaty dot. koronawirusa

Komunikat dot. koronawirusa

Z uwagi na fakt, że sytuacja epidemiologiczna dot. koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie zmienia się dynamicznie informacje i wytyczne są aktualizowane na bieżąco i zamieszczane jako aktualności na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

ODBYWANIE KWARANTANNY WRAZ Z DOMOWNIKAMI

 

Zgodnie z § 5 rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001066

ust. 1 „Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

ust. 2. Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, o których mowa w ust. 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy § 4.

Zgodnie z § 4 ust. 1 „Obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się”.

 

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o odbyciu kwarantanny tylko dla osoby z bezpośredniego kontaktu z osobą, u której wykrtyto SARS-COV-2 lub podejrzewanej o zakażenie. Dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą kwarantanną, zgodnie z § 5 ust. 2, decyzji nie wydaje się.

W przypadku osób, u których wykryto SARS-COV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje decyzję o izolacji, natomiast dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą izolacją wydawane są oddzielne decyzje o kwarantannie.

 

 

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA PRACODAWCY O ODBYWANIU OBOWIĄZKOWEJ

KWARANTANNY PO PRZEKROCZENIU GRANICY PAŃSTWOWEJ;

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ODBYWAJĄCEJ OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĘ SKŁADANE W CELU WYPŁATY WYNAGRODZENIA LUB ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU CHOROBY

 

Zgodnie z § 5 rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001066

ust. 1. „Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

ust. 2. Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, o których mowa w ust. 1 oraz § 2 ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy § 4”.

 

Zgodnie z § 4 rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066 z późn. zm.)

ust. 2. „Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

ust. 3. W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

ust. 4. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

ust. 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia;

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

ust. 6. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, o których mowa w ust. 3, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Wystąpienie wymaga uzasadnienia”.

 

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydaje zaświadczeń o odbyciu kwarantanny na wniosek osób poddanych kwarantannie, a jedynie na wniosek ich pracodawcy lub podmiotu zobowiązanego do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, po złożeniu wystąpienia zawierającego stosowne uzasadnienie.

 

 

 

 Więcej aktualnych, oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich na stronie:

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Przydatne informacje o koronawirusie SARS-CoV-2

 

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku

 

podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Jeśli NIE odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

- zachowaj higienę osobistą:

- zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

- jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

- unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby, takimi jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała

 

Jeśli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:

- skontaktuj się TELEFONICZNIE ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

- w miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawowodwe kontakty z innymi osobami

- zachowaj higienę osobistą:

- zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

- jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

- dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała

 

Jeśli masz objawy takie jak: gorączka (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:

- skontaktuj się TELEFONICZNIE ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

- zachowaj higienę osobistą:

- zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,

- jak najcześciej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu

- ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego

- w przypadku nasilonych objawów udaj się do oddziału zakaźnego, najbliższego do miejsca zamieszkania

 

 

Dane kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim:

 

 

 

tel. 22 755 57 76 (czynny w godzinach pracy PSSE)

 

tel. alarmowy: 603 987 811 (czynny całą dobę)

 

 

 

Lista oddziałów zakaźnych dostępna na infolinii NFZ pod numerem 800 190 590

 

oraz na stronie www.gov.pl/koronawirus

 

Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

 

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

 

 

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2 znajdują się pod adresem:

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

Komunikat dla osób powracających z Chin, północnych Włoch, Korei Południowej i Iranu

 

 

 

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE

WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym Co to oznacza?

Wystąpienie niektórych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zdrowia publicznego, mających zasięg międzynarodowy, można określić w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO (IHR – International Health Regulation)  jako zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern).

Termin „Zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym” został zdefiniowany w IHR (2005) jako „wydarzenie nadzwyczajne, które zostało określone zgodnie z niniejszymi przepisami:

  • stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w innych państwach poprzez międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób;

  • potencjalnie wymaga skoordynowanej reakcji międzynarodowej.

Odpowiedzialność za ustalenie, czy dane wydarzenie należy do tej kategorii, spoczywa na Dyrektorze Generalnym WHO i wymaga zwołania komitetu ekspertów – Komitetu Nadzwyczajnego IHR. Komitet ten doradza Dyrektorowi Generalnemu w sprawie zalecanych środków, które należy ogłaszać w sytuacjach nadzwyczajnych, zwanych zaleceniami tymczasowymi. Tymczasowe zalecenia obejmują środki zaradcze, które mają zostać wdrożone przez Państwo – Stronę, którego PHEIC dotyczy lub przez inne Państwa – Strony, w celu zapobiegania lub ograniczenia międzynarodowego rozprzestrzeniania się choroby powodującej zagrożenie i uniknięcia niepotrzebnej ingerencji (o ile to możliwe) w pasażerski i towarowy ruch międzynarodowy.

 

Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/